ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


سرور شماره ی 1
HDD:2 x 2 TB SATA
CPU:Intel® Core™ i7-4770
RAM:32 GB DDR3 RAM
HETZNER


250,000تومان ماهانه
سرور شماره ی 2
HDD:2 x 4 TB SATA
CPU:Intel® Core™ i7-6700
RAM:32 GB DDR3 RAM
HETZNER

226,000تومان ماهانه + 440,000تومان هزینه تنظیم
سرور شماره ی 3
HDD:2 x 2 TB SATA
CPU:Intel® Core™ i7-6700
RAM:64 GB DDR3 RAM
HETZNER

226,000تومان ماهانه + 440,000تومان هزینه تنظیم
سرور شماره ی 4
HDD:2 x 4 TB SATA
CPU:Intel® Core™ i7-6700
RAM:64 GB DDR3 RAM
HETZNER
250,000تومان ماهانه + 520,000تومان هزینه تنظیم
سرور شماره ی 5
HDD:2 x 4 TB SATA
CPU:Intel® Xeon® E3-1275 v5
RAM:64 GB DDR3 RAM
HETZNER
320,000تومان ماهانه + 633,000تومان هزینه تنظیم

Language: