با سلام به دلیل تغییر سیاست های شرکت و همچنین خرید هارد ساس برای سرور نمایندگی هزینه ی این سرویس به صورت سیکل خرید ماهیانه دو برابر افزایش یافت


Friday, November 16, 2012« برگشت