به دلیل افزایش بی سابقه ی  قیمت ارز مجبور به افزایش قیمت  سرویس ها شدیم
البته این افزایش قیمت در حدود 1000 تومان ماهیانه می باشد و به مشتریان هیچ گونه فشاری برای پرداخت وارد نمیشود


Tuesday, February 5, 2013« برگشت