سلام در تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۱۸ بخش مالی به صورت کانل تعطیل می باشد و کلیه ی خریدها و مسائل مالی به روز بعد موکول میشود شایان ذکر است بخش پشتیبانی مانند روزهای قبل به فعالیت ادامه میدهد

Friday, April 20, 2018

« بازگشت