فعالیت بخش فروش 20th Apr 2018

سلام در تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۱۸ بخش مالی به صورت کانل تعطیل می باشد و کلیه ی خریدها و مسائل مالی به روز بعد موکول میشود شایان ذکر است بخش پشتیبانی مانند روزهای قبل به فعالیت ادامه میدهد