سرور اختصاصی هتزنر آلمان

سرور شماره ی 1

HETZNER

 • 2 x 2 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 2

HETZNER

 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 3

HETZNER

 • 2 x 2 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 64 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 4

HETZNER

 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 64 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 5

HETZNER

 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 CPU
 • 64 GB DDR3 RAM RAM