سرور شماره ی 1
250,000تومان ماهانه
HETZNER
 • 2 x 2 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 2
226,000تومان ماهانه
HETZNER
 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 32 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 3
226,000تومان ماهانه
HETZNER
 • 2 x 2 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 64 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 4
250,000تومان ماهانه
HETZNER
 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Intel® Core™ i7-6700 CPU
 • 64 GB DDR3 RAM RAM
سرور شماره ی 5
320,000تومان ماهانه
HETZNER
 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 CPU
 • 64 GB DDR3 RAM RAM