ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


پلن 1 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 50 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 20000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0عدد
سایر امکانات نامحدود
35,000تومان سالانه
پلن 2 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 30000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 2عدد
سایر امکانات نامحدود
45,000تومان سالانه
پلن 3 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 40000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 3عدد
سایر امکانات نامحدود
60,000تومان سالانه
پلن 4 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 50000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 4عدد
سایر امکانات نامحدود
9,000تومان ماهانه
27,000تومان سه ماهه
54,000تومان شش ماهه
90,000تومان سالانه
پلن 5 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 100000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 5عدد
سایر امکانات نامحدود
12,000تومان ماهانه
36,000تومان سه ماهه
72,000تومان شش ماهه
120,000تومان سالانه
پلن 6 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 200000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 10عدد
سایر امکانات نامحدود
15,000تومان ماهانه
45,000تومان سه ماهه
90,000تومان شش ماهه
150,000تومان سالانه
پلن 7 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 300000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 10عدد
سایر امکانات نامحدود
18,000تومان ماهانه
54,000تومان سه ماهه
108,000تومان شش ماهه
180,000تومان سالانه
پلن 8 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
30,000تومان ماهانه
90,000تومان سه ماهه
180,000تومان شش ماهه
300,000تومان سالانه
پلن 9 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
50,000تومان ماهانه
150,000تومان سه ماهه
300,000تومان شش ماهه
500,000تومان سالانه (دامنه رایگان)
پلن 10 میزبانی لینوکس حرفه ای cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 15000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
75,000تومان ماهانه
225,000تومان سه ماهه
450,000تومان شش ماهه
750,000تومان سالانه

Language: