تغییر دی ان اس دامنه ی ir

با سلام جهت تغییر دی ان اس دامنه ی های ملی باید در سایتnic.irوارد شده و نسبت به تغییر دی ان اس...