پلن 1 میزبانی لینوکس cPanel
20,000تومان ماهانه
سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
 • 1000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 2 میزبانی لینوکس cPanel
30,000تومان ماهانه
سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
 • 2000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 3 میزبانی لینوکس cPanel
40,000تومان ماهانه
سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
 • 5000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 4 میزبانی لینوکس cPanel
80,000تومان ماهانه
سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
 • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 5 میزبانی لینوکس cPanel
150,000تومان ماهانه
سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
 • 15000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 6 میزبانی لینوکس cPanel
200,000تومان ماهانه
سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
 • 25000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه