میزبانی لاراول ( ویژه سایت های لاراولی )

پلن 1 میزبانی لاراول cPanel
 • 2 گیگابایت فضای هارد
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
 • دارد دسترسی به SSH
 • دارد پشتیبانی از Artisan
 • دارد پشتیبانی از Composer
 • دارد پشتیبانی از Task Scheduling
 • دارد پشتیبانی از Queue
 • 2 هسته CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد گواهی SSL اختصاصی
 • 99.99% آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
پلن 2 میزبانی لاراول cPanel
 • 3 گیگابایت فضای هارد
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
 • دارد دسترسی به SSH
 • دارد پشتیبانی از Artisan
 • دارد پشتیبانی از Composer
 • دارد پشتیبانی از Task Scheduling
 • دارد پشتیبانی از Queue
 • 2 هسته CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد گواهی SSL اختصاصی
 • 99.99% آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
پلن 3 میزبانی لاراول cPanel
 • 5 گیگابایت فضای هارد
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
 • دارد دسترسی به SSH
 • دارد پشتیبانی از Artisan
 • دارد پشتیبانی از Composer
 • دارد پشتیبانی از Task Scheduling
 • دارد پشتیبانی از Queue
 • 2 هسته CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد گواهی SSL اختصاصی
 • 99.99% آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
پلن 4 میزبانی لاراول cPanel
 • 7 گیگابایت فضای هارد
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
 • دارد دسترسی به SSH
 • دارد پشتیبانی از Artisan
 • دارد پشتیبانی از Composer
 • دارد پشتیبانی از Task Scheduling
 • دارد پشتیبانی از Queue
 • 2 هسته CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد گواهی SSL اختصاصی
 • 99.99% آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
پلن 5 میزبانی لاراول cPanel
 • 10 گیگابایت فضای هارد
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
 • دارد دسترسی به SSH
 • دارد پشتیبانی از Artisan
 • دارد پشتیبانی از Composer
 • دارد پشتیبانی از Task Scheduling
 • دارد پشتیبانی از Queue
 • 2 هسته CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد گواهی SSL اختصاصی
 • 99.99% آپتایم
 • cPanel کنترل پنل
پلن 6 میزبانی لاراول cPanel
 • 15 گیگابایت فضای هارد
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
 • دارد دسترسی به SSH
 • دارد پشتیبانی از Artisan
 • دارد پشتیبانی از Composer
 • دارد پشتیبانی از Task Scheduling
 • دارد پشتیبانی از Queue
 • 2 هسته CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد گواهی SSL اختصاصی
 • 99.99% آپتایم
 • cPanel کنترل پنل