پلن 1 میزبانی لاراول cPanel
40,000تومان ماهانه
 • 1 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 5عدد ادان دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU اختصاصی
 • 3 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پلن 2 میزبانی لاراول cPanel
50,000تومان ماهانه
 • 2 گیاگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 10عدد ادان دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU اختصاصی
 • 3 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پلن 3 میزبانی لاراول cPanel
60,000تومان ماهانه
 • 3 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 10عدد ادان دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU اختصاصی
 • 3 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پلن 4 میزبانی لاراول cPanel
80,000تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU اختصاصی
 • 3 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پلن 5 میزبانی لاراول cPanel
120,000تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 6 هسته CPU اختصاصی
 • 3 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پلن 6 میزبانی لاراول cPanel
160,000تومان ماهانه
 • 15 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 4عدد ادان دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP