میزبانی لاراول ( ویژه سایت های لاراولی )

پلن 1 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 100 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 30000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 2عدد ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 2 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 200 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 3عدد ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 3 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 500 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 4عدد ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 4 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 1000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 5عدد ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 5 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 2000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 200000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 10عدد ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 6 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 3000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 300000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 10عدد ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 7 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 5000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 8 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی
پلن 9 میزبانی لاراول cPanel

سایر امکانات نامحدود

 • 15000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 8 هسته CPU اختصاصی
 • 5 گیگابایت Ram اختصاصی