کانفیگ و مدیریت سرور

کانفیگ سرور

لطفا پس از گذراندن مرحله ی اول خرید
در مرحله ی دوم سظح کانفیگ سرور خود را با تیک دار
کردند موارد مشخص کنید