میزبانی لینوکس ویژه آلمان

پلن 1 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 100 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 2 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 200 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 3 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 500 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 4 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 1 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 5 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 2 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 6 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 3 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 7 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 7 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب
پلن 8 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

دامنه ی ir رایگان

 • 15 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • 12 هسته CPU اختصاصی
 • 8 گیگابایت Ram اختصاصی
 • سایر امکانات نامحدود
 • نسخه ی php قابلیت انتخاب