سرور مجازی ( VDS ) پنل 1 5 موجود است
شروع از 200,000 تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 300 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 1 GB Ram
 • 3TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 2 5 موجود است
شروع از 250,000 تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 400 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 2 GB Ram
 • 4TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 3 5 موجود است
شروع از 300,000 تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 500 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 3 GB Ram
 • 5TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 4 5 موجود است
شروع از 350,000 تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 600 GB SSD NVMe Space
 • 3 Core CPU
 • 3 GB Ram
 • 6TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 5 5 موجود است
شروع از 400,000 تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 700 GB SSD NVMe Space
 • 3 Core CPU
 • 4 GB Ram
 • 6TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 6 3 موجود است
شروع از 500,000 تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 800 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 4 GB Ram
 • 8TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها