سرور مجازی حرفه ای آلمان

سرور مجازی ( VDS ) پنل 1

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3
Hard Disk Space 20 GB
Cpu 3 Core
Ram 384 MB
Bandwidth 2TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی با کد VPS18

سرور مجازی ( VDS ) پنل 2

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3
Hard Disk Space 35 GB
Cpu 4 Core
Ram 512 MB
Bandwidth 2TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی با کد VPS18

سرور مجازی ( VDS ) پنل 3

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3
Hard Disk 40 GB
Cpu 4 Core
Ram 1024 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی با کد VPS18

سرور مجازی ( VDS ) پنل 4

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3
Hard Disk 50 GB
Cpu 4 Core
Ram 2048 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی با کد VPS18

سرور مجازی ( VDS ) پنل 5

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3
Hard Disk 60 GB
Cpu 4 Core
Ram 3096 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی با کد VPS18

سرور مجازی به انتخاب شما

تمامی موارد را خودتون در صفحه ی بعدی انتخاب خواهید کرد
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت