سرور مجازی حرفه ای آلمان SSD NVMe

سرور مجازی ( VDS ) پنل 1 30 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 15GB
Cpu 4 Core
Ram 512 MB
Bandwidth 2TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی ( VDS ) پنل 2 30 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 20GB
Cpu 4 Core
Ram 1024 MB
Bandwidth 2TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی ( VDS ) پنل 3 30 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 25GB
Cpu 4 Core
Ram 2048 MB
Bandwidth 2TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی ( VDS ) پنل 4 30 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 30GB
Cpu 4 Core
Ram 3124 MB
Bandwidth 2TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی ( VDS ) پنل 5 20 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 35GB
Cpu 4 Core
Ram 5048 MB
Bandwidth 3TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی ( VDS ) پنل 6 14 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 40GB
Cpu 4 Core
Ram 6096 MB
Bandwidth 3TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی ( VDS ) پنل 7 10 موجود است

Intel Xeon E3-1275v5
SSD NVMe Space 90GB
Cpu 4 Core
Ram 8228 MB
Bandwidth 5TB ماهیانه
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
تخفیف 30 درصدی همیشگی با کد 2020

سرور مجازی به انتخاب شما

تمامی موارد را خودتون در صفحه ی بعدی انتخاب خواهید کرد
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

اجاره ی سرور ساعتی

جهت اجاره ی سرور به صورت ساعتی یا روزانه با ما از طریق پشتیبانی در ارتباط باشید