سرور مجازی ( VDS ) پنل 1 31 موجود است
شروع از 80,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 20 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 1 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 2 35 موجود است
شروع از 100,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 25 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 2 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 3 29 موجود است
شروع از 130,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 30 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 3 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 4 20 موجود است
شروع از 160,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 35 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 5 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 5 14 موجود است
شروع از 200,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 40 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 6 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 6 10 موجود است
شروع از 270,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 90 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 8 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها