صدور گواهینامه ی ssl

PositiveSSL - Single Domain

Genuine certificate from COMODO, domain validated (DV). Certificates are issued instantly 24/7 365, automated within minutes!


10.000 US$ گارانتی
99.9% سازگاری با مرورگر ها
SHA-256 with 4096 bits key-length
ساپورت رایگان ایمیل
پیکربندی رایگان

PositiveSSL - Wildcard SSL

Genuine certificate from COMODO, domain validated (DV). Certificates are issued instantly 24/7 365, automated within minutes!


10.000 US$ گارانتی
99.9% سازگاری با مرورگر ها
SHA-256 with 4096 bits key-length
ساپورت رایگان ایمیل
پیکربندی رایگان

QuickSSL® Premium (including 1 domain)

Genuine certificate from GeoTrust, domain validated (DV). Certificates are issued instantly 24/7 365, automated within minutes!


500.000 US$ گارانتی
99.9% سازگاری با مرورگر ها
SHA-256 with 4096 bits key-length
ساپورت رایگان ایمیل
پیکربندی رایگان

QuickSSL® Premium Wildcard

Genuine certificate from GeoTrust, domain validated (DV). Certificates are issued instantly 24/7 365, automated within minutes!


500.000 US$ گارانتی
99.9% سازگاری با مرورگر ها
SHA-256 with 4096 bits key-length
ساپورت رایگان ایمیل
پیکربندی رایگان

RapidSSL® - Single Domain

Genuine certificate from GeoTrust, domain validated (DV). Certificates are issued instantly 24/7 365, automated within minutes!


10.000 US$ گارانتی
99.9% سازگاری با مرورگر ها
SHA-256 with 4096 bits key-length
ساپورت رایگان ایمیل
پیکربندی رایگان