هاست لینوکس معمولی ( ویژه سایت های استارت آپ )

پلن 1 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 1000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 2 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 2000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 3 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 5000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 4 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 5 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 15000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 6 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 25000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 7 میزبانی لینوکس cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 35000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه