سرور مجازی حرفه ای فنلاند

سرور مجازی ( VDS ) پنل 1

Hard Disk Space 70 GB
Cpu 2 Core
Ram 1024 MB
Bandwidth 3TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 2

Hard Disk Space 100 GB
Cpu 2 Core
Ram 2048 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 3

Hard Disk 150 GB
Cpu 2 Core
Ram 4096 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 4

Hard Disk 170 GB
Cpu 2 Core
Ram 6144 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 5

Hard Disk 200 GB
Cpu 3 Core
Ram 8192 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی به انتخاب شما

تمامی موارد را خودتون در صفحه ی بعدی انتخاب خواهید کرد
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت