پنل 1
45,000تومان ماهانه
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد شنونده حداکثر 200
 • سرویس Auto DJ
 • پخش زنده
پنل 2
105,000تومان ماهانه
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد شنونده حداکثر 200
 • سرویس Auto DJ
 • پخش زنده
پنل 3
150,000تومان ماهانه
 • 15 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد شنونده حداکثر 500
 • سرویس Auto DJ
 • پخش زنده
پنل 4
300,000تومان ماهانه
 • 50 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد شنونده حداکثر 2000
 • سرویس Auto DJ
 • پخش زنده