پنل 1 نمایندگی لینوکس
50,000 تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 10 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 2 نمایندگی لینوکس
70,000 تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 20 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 3 نمایندگی لینوکس
90,000 تومان ماهانه
 • 30 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 30 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 4 نمایندگی لینوکس
110,000 تومان ماهانه
 • 40 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 40 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 5 نمایندگی لینوکس
130,000 تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 50 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 6 نمایندگی لینوکس
150,000 تومان ماهانه
 • 60 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 60 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 7 نمایندگی لینوکس
170,000 تومان ماهانه
 • 70 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 70 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 8 نمایندگی لینوکس
190,000 تومان ماهانه
 • 80 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 80 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP
پنل 9 نمایندگی لینوکس
210,000 تومان ماهانه
 • 90 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 90 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد وایت لیبل
 • دارد بکاپ از اطلاعات
 • 14GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل سرعت رم
 • پشتیبانی میکند PHP, HTML
 • دارد امکان OverSell
 • نامحدود پار ک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • نامحدود FTP
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
 • دارد قابلیت انتخاب نسخه PHP