نمایندگی لینوکس

پنل 1 نمایندگی لینوکس

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 2000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 20عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 2 نمایندگی لینوکس

امکان اورسل فعال میباشد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 5000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 25 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 3 نمایندگی لینوکس

امکان اورسل فعال میباشد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 200000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 35 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 4 نمایندگی لینوکس

امکان اورسل فعال میباشد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 20000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 250000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 45 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 5 نمایندگی لینوکس

امکان اورسل فعال میباشد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 25000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 300000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 60 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 6 نمایندگی لینوکس

امکان اورسل فعال میباشد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
سیستم مونیتورینگ SMS رایگان
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 30000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 400000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 75 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 7 نمایندگی لینوکس

امکان اورسل فعال میباشد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
سیستم مونیتورینگ SMS رایگان
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 50000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل