سرور مجازی SSD NVMe

سرور مجازی ( VPS ) پنل 1 32 موجود است
 • AMD EPYC 7401P Chipset
 • 20 GB SSD NVMe Space
 • 1 Core CPU
 • 1 GB Ram
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1000 Mb/s شبکه
 • 1TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VPS ) پنل 2 36 موجود است
 • AMD EPYC 7401P Chipset
 • 40 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 2 GB Ram
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1000 Mb/s شبکه
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VPS ) پنل 3 11 موجود است
 • AMD EPYC 7401P Chipset
 • 60 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 3 GB Ram
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1000 Mb/s شبکه
 • 3TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VPS ) پنل 4 7 موجود است
 • AMD EPYC 7401P Chipset
 • 80 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 4 GB Ram
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1000 Mb/s شبکه
 • 4TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VPS ) پنل 5 5 موجود است
 • AMD EPYC 7401P Chipset
 • 150 GB SSD NVMe Space
 • 3 Core CPU
 • 6 GB Ram
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1000 Mb/s شبکه
 • 6TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VPS ) پنل 6 5 موجود است
 • AMD EPYC 7401P Chipset
 • 200 GB SSD NVMe Space
 • 4 Core CPU
 • 8 GB Ram
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 1000 Mb/s شبکه
 • 8TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها